• thai flag|eng flag
ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ (Terms and Conditions)
คำนิยาม
 • บริษัท หมายความถึง บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้โปรแกรมบริหารจัดการการเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าบนแอปพลิเคชัน DAYCASH
 • ผู้ใช้บริการ หมายความถึง นิติบุคคลที่ทำสัญญาร่วมกับบริษัทเพื่อรับบริหารจัดการการเบิกจ่ายค่าจ้างผ่านแอปพลิเคชัน DAYCASH และบริการอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้รับจากบริษัทภายในขอบเขตสัญญาฉบับนี้
 • บริการ หมายความรวมถึง การบริหารจัดการการเบิกจ่ายค่าจ้างผ่านแอปพลิเคชัน DAYCASH และบริการอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้รับจากบริษัทภายในขอบเขตสัญญาฉบับนี้
 • พนักงาน หมายความรวมถึง บุคคลธรรมดา ที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง คนงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับเงินค่าจ้างจากผู้ใช้บริการ
 1. ข้อกำหนด:
  1. บริษัทจะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป”
  2. ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อกำหนดทั่วไปได้โดยการเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน DAYCASH
  3. ข้อกำหนดทั่วไปซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “ข้อกำหนด” ถือเป็นสาระสำคัญในการให้บริการของบริษัทและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ให้เข้าใจโดยละเอียด และให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท
  4. บริษัทคงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. การยอมรับข้อกำหนด:
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนด มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้
  2. ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อกำหนดได้โดย:
   1. ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบและยอมรับกับข้อกำหนด โดยบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารนี้ไว้ให้ผู้ใช้บริการในแบบขอใช้บริการ
   2. โดยการใช้บริการของบริษัท ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจากเวลาที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
   3. มิให้ผู้ใช้บริการนำรายชื่อพนักงานเข้าสู่ระบบโดยมิได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการต้องจัดให้ผู้ให้ความยินยอมรับทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้ก่อน จึงจะนำเข้ารายชื่อผู้ให้ความยินยอมเข้าสู่แอปพลิเคชัน DAYCASH ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการนำรายชื่อพนักงานเข้าสู่แอปพลิเคชัน DAYCASH บริษัทถือว่าผู้ใช้บริการได้รับรองแล้วว่าได้จัดให้พนักงานให้ความยินยอมรับทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้แล้ว และผู้ใช้บริการได้ตกลงโดยปริยายว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการไม่รับทราบหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดนี้
  3. ผู้ใช้บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 3. การให้บริการโดยบริษัท:
  1. บริษัทอาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  2. บริษัทอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อข้อกฏหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหลังจากดำเนินการภายใน 7 วัน
  3. การหยุด หรือการยกเลิกบริการตามข้อ 3.2 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
  4. บริษัทอาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทางบริษัท
 4. การใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ:
  1. ผู้ใช้บริการและพนักงานที่ได้รับสิทธิให้เข้าถึงบริการของแอปพลิเคชัน DAYCASH จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่บริษัทอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
  2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้ทำกับ บริษัท และไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรายอื่นนำเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
  3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากบริษัทโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
  4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของบริษัท รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
  5. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากบริษัทโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
  6. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด
 5. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี:
  1. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
  2. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบริษัท สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ
 6. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ:
  1. บริษัทจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของบริษัท
 7. เนื้อหาในบริการ:
  1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
  2. เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
  3. ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
  4. บริษัท ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง บริษัท อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
  5. บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจากเนื้อหาที่ผู้บริการมิได้เป็นผู้สร้างขึ้น โดยผู้ที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
   ** หากผู้ใช้บริการได้สร้าง ส่ง หรือแสดงเนื้อหาใดๆ ในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้นต่อบุคคลใดๆ รวมถึง บริษัท ด้วย
 8. เนื้อหาในบริการกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา:
  1. บริษัทหรือผู้ให้อนุญาตแก่บริษัทเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งบริษัทหรือผู้ให้อนุญาตแก่ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่บริษัทกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท
  3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ บริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท