• thai flag|eng flag

แอปพลิเคชั่น สวัสดิการด้านการเงิน
เพื่อพนักงานที่ครบครัน ทั้งการบริหาร
จัดการเงินเดือน และ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการทางการเงิน...เพื่อพนักงาน

เบิกเงินเดือนล่วงหน้า

ฟังค์ชันสวัสดิการด้านการเงินเพื่อพนักงานโดยเฉพาะ โดยจำนวนเงินสำหรับการเบิกจะสะสมทุกวันที่พนักงานมาทำงาน*

วางแผนค่าใช้จ่าย

ส่วนเสริมในการสร้างวินัยทางการเงินให้พนักงาน ฟังค์ชันบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ทั้งยังสามารถตั้งค่าค่าใช้จ่ายประจำเดือนได้

*สงวนสิทธิสำหรับพนักงานของบริษัทที่เซ็นสัญญาใช้บริการ DAYCASH เท่านั้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ตัวช่วยบริหารจัดการ รายรับ-รายจ่าย และเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

DAYCASH เพื่อพนักงาน

  • บริหารจัดการเงินเดือน
  • ตัวช่วยในการควบคุมการใช้จ่าย
  • เบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน
  • ปลอดภัยเทียบเท่ามาตราฐานธนาคาร

DAYCASH เพื่อองค์กร

  • สร้างวินัยด้านบริหารจัดการและการออมเงิน
  • แบ่งเบาภาระในการจัดหาเงินทุนสำรองจ่าย
  • ลดภาระการจัดการสวัสดิการด้านการเงิน
  • สร้างภาพลักษณ์องค์กรใส่ใจพนักงาน
  • เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม