ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ
บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งผู้ซึ่งเข้าถึงเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใด ๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของบรรดาทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิซึ่งได้มาจากทรัพย์สินทางปัญญา และส่วนประกอบอื่น ๆ ในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ ห้ามผู้ใช้บริการทำการดัดแปลง ทำซ้ำ สำรองจัดเก็บในระบบของผู้ใช้บริการที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน เลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์รูปแบบใด ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการเสียก่อน
การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลและ/หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตามความเหมาะสมหรือใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล/หรือส่วนประกอบอื่นเช่นว่านั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เว็บไซต์นี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการให้บริการแทนที่เว็บไซต์อื่น ๆ
ผู้ให้บริการเป็นผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น
เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการไว้เป็นการเฉพาะหรือระบุไว้เป็นอื่นต่างจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นใดและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้มีข้อความขัดแย้งกัน ให้บังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการอื่นใดนั้น ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นใดนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ
การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการอาจจัดให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือมัลแวร์ ตลอดจนผู้ให้บริการจะได้รับการยกเว้นความรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่น ๆ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงผู้ให้บริการจะไม่รับรองหรือรับประกันการนำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ หรือที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ แม้ว่าผู้ให้บริการจะได้ใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด เพียงพอ หรือเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือมัลแวร์ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดอันเกิดจากความผิดพลาดในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือโดยเฉพาะเจาะจง หรือโดยบังเอิญ หรือโดยเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส
กฎหมายที่ใช้บังคับ
การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย