นโยบายความเป็นส่วนตัว
“ผู้ให้บริการ” ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะพยายามใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้น้อยที่สุด และอาจเปิดเผยให้แก่หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผย หรือนำไปใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ก่อนได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ รวมถึงการใช้ข้อมูล สำหรับการบริการแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์นี้ และ/หรือช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซท์เว็บไซต์นี้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “MoneyTable” (ต่อไปนี้เรียกว่า “MoneyTable” หมายความถึง แพลตฟอร์ม และ/หรือแอพพลิเคชั่น รวมถึงไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ โดเมน ฯลฯ) ของ “ผู้ให้บริการ” “ผู้ให้บริการ” รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย “ผู้ให้บริการ” จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการปกป้อง และป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้้
1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
“ผู้ให้บริการ” ได้จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเข้ารหัสข้อมูล หากผู้ใช้บริการพบปัญหา หรือ ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ตลอดจนเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวได้ถูกละเมิด กรุณาติดต่อ “ผู้ให้บริการ” เพื่อทำการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. ข้อมูลส่วนตัว และ บัญชีส่วนตัว
เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้บริการ “MoneyTable” “ผู้ให้บริการ” จะทำการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเหล่านี้ของผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ-นามสกุล
2.1 ชื่อ-นามสกุล
2.2 วัน-เดือน-ปี เกิด
2.3 เพศ
2.4 ที่อยู่ / สถานที่ติดต่อ / สถานที่จัดส่งเอกสาร
2.5 ที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2.6 ข้อมูลทางการเงิน
2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่ผู้ใช้บริการทำงานอยู่ในปัจจุบัน หรือได้ทำงานที่อื่นก่อนหน้า
2.8 ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริการ “MoneyTable”
2.9 หมายเลขติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.10 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ตลอดจนข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ทำการส่งมอบให้ “ผู้ให้บริการ” ผ่านช่องทางต่างๆต่าง ๆ เช่นการกรอกข้อมูลใน “MoneyTable“ ในรูปแบบเว็บไซต์ หรือแอพลิเคชั่น จะถูกรวบรวม และจัดเก็บในระบบของ “ผู้ให้บริการ” ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน ซึ่งไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้บริการ “MoneyTable” ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้เป็นปัจจุบันโดยเสมอ และแจ้งให้ “ผู้ให้บริการ” ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงข้อมูลต่างๆต่างๆ ทั้งนี้ “ผู้ให้บริการ” สงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ทำการส่งมอบให้ “ผู้ให้บริการ” นั้นถูกต้อง อีกทั้งผู้ใช้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบที่ไม่เกี่ยวกับการให้บริการ “MoneyTable” หากผู้ใช้บริการ ไม่ทำการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของตนได้ หรือ เพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ “ผู้ให้บริการ” สงวนสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกการให้บริการ “MoneyTable” ของ “ผู้ให้บริการ” แก่ผู้ใช้บริการ รายนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่ “ผู้ให้บริการ” จะถือว่าผู้ที่ทำการส่งมอบ ข้อมูลได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบ ข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ แก่ “ผู้ให้บริการ” หากผู้ใช้บริการสร้างบัญชีส่วนตัวผ่านทางบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือเชื่อมต่อบัญชี “MoneyTable” กับบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการ “ผู้ให้บริการ” อาจเข้าถึงข้อมูลบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้โดยสมัครใจ

บัญชีส่วนตัว และสิทธิการเข้าใช้บริการ “MoneyTable” ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ ถือเป็นบัญชีเฉพาะตน ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลภายนอกได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีส่วนตัวที่ได้ให้ไว้ในระบบ“MoneyTable” ได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ
3. การใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
“ผู้ให้บริการ” จะตรวจสอบ และ/หรือประเมิน ประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ “ผู้ให้บริการ” ได้ทุกเมื่อผ่านทางเว็บไซท์เว็บไซต์ หรือแอพลิเคชั่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “MoneyTable” ของ “ผู้ให้บริการ”

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับ ควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เหตุอันควรเชื่อได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการนั้นมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ใน การให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ผู้ให้บริการ” มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการจะไม่ฟ้องร้อง ดำเนินคดี และไม่มีสิทธิเรียกร้องอื่นใดต่อ “ผู้ให้บริการ”